اتاقی برای فردا

بدون هیچ توضیحی در م������ر�� گذشته که امروز می‌تواند اتلاف وقت تلقی شود به��ر است به اتاقی برای فردا بیندیشیم. اتاقی که برای مسائل جدی و حساس اقتصاد ایران از زاویه نگ�������������������������������������������������� بخش ������صوصی حرفه‌ای و متخصص، حرف‌های نو و کاربردی دا����������ت������������������������������������������������������������������������������������������������������ باشد. ��������������������������������������������������������������م������������ سوالات جدی امرو���� اقتصاد ا��ران چی��ت؟ ات��ق فردا باید ب���� آن پاسخ بگوید: ۱- به نظر م����‌رسد فساد�� که به صورت گسترده دامن����یر اقت����اد شده و در سال‌ها�� گذشته به صو������ت سرطانی در حال ر��د و نمو بوده همه را آلوده کرده است. این فساد از کجا ناشی شده است؟

عوامل ����ولید‌کننده و مولد فساد در اقتصاد ایران کدام اس��؟ ��قش بخش خصوص������ در مهار آ�� چه بو��ه ا��ت؟ بخش خص��صی چگ��نه می‌توان�� در این زمینه نقش کلید���� و تاریخ‌ساز خود را بازی کند؟
����- ب�� توجه به وض��������ت ��رآمدهای نف��ی و غیرقابل ات��ا و فساد��فرین ب��دن آنها در طول سال��ان گذشته ��مچنان باید توسع�������� ا����ران بر دو�������������������� ا���� د��آم��ها ����اش��. آ��ا ������باید ��ای��اه توسعه نظ��م ����������الیاتی ک����ر ������ر تعا����ل با ����ش ������صوصی و ساماندهی د��آمده��ی ������ابل ����ک���� برای دولت در کنار حذف هزینه‌های گسترده نظام اداری و حرکت به سمت کوچک‌����ازی ��ن از خواس��ه‌ه����ی روش�� ��خش خصوصی ��ه به ت��سعه ای������ان ��ی‌اند��ش��، باشد؟ ��ت������������ق‌��ای ��ازرگانی ب���� چه چشم‌��ن��از و سا��وک��ری می‌توانند در اصلاح ساختار اقتصادی و توسعه، تولید و درآمدهای آن بر��ی کشور نقش آفرین با��د؟
۳- ��یا با اینکه ا��بات شده ����ر طول ۴۰ سا�� گذشته در زمینه رشد اقتصاد بر پای���� بهره‌وری، هیچ گام مو��ری ��رنداشته‌ایم همچنان باید بر تولید و عر��ه کالاه�� و خد����ات با ارزش ا��ز��ده نا����یز همراه ب�� ات��اف ����نابع و انرژی ��صرار ب����رزیم �� فرصت‌ها را یکی پ�� از دیگری از دست ب������هیم؟ آیا ب��ش خصوصی صاحب اندیشه و تو����نمند نباید پیشگام ورود ب���� عر��ه خلاقیت و نوآوری در عرصه ک����‌و��ار باش������ در ��ی���� ز����نه، با روی��رد�� ��وش��ن������������انه و اخذ تجربه‌ها���� ��ی��‌����لملل�� و ��گا������ حدا��ثری بر��ی ه��راه‌سازی ظرفیت‌ه��ی توانمند ��اخل چه ک��ده‌ا��م؟
��- پیش نیاز برنامه‌ریزی ب��ا�� ت����سعه اقتصاد ملی آن اس�� که در فرآ����ند ب��نام��‌ریزی، رویک��د ک�� نگر ���� همه‌جانب��‌ای وجود داش��ه باشد. آیا زمان آن نرسیده ��ست که با تشخیص مز��ت‌ه��ی نسب�� ا��تصاد ��لی ��ر بازاره����ی ��نطقه‌��ی و جه��نی و ارا��ه اطلاع����ت لازم به ��خ�� خص����صی پیشرو ا�� یکسو و دریافت بازخ��رد��ای ل��زم از آنها از سوی دیگر، ضم�� استفاده از ظرفیت‌های ��ین ��خش، امکان شکوفایی و ��قش‌آفر����نی ه�������� چه ب��ش��ر این ب��ش و پیرو آ�������� تح����ک ب��������تر اقتصا�� مل�� �������� فراهم ����رد؟ ����یا زمان ����ن نرسی������ است ����ه فع����لان ��قتصا������ پ��ش��و و معتب�� ����ه به است����اد و����عیت‌های م����جود دارای ��سب‌وکارهای شفاف هستند و ه�� یک به صورت ��خ���� مفهوم ��وسعه را در�� کرده و آ�� ��ا در ��سب‌��کار حر����‌ا�� خود تجربه و سهم خود را در توسعه ا��تصادی م���� ایفا کرده‌اند، شناسای���� کرده و ������ دعوت �� جمع کردن آنها زیر یک چتر ��احد�� ضمن ��راهم کردن تریبو��ی جهت اظها��نظ�� حرفه‌ای برای ا��شان ���� پذیرش ��قش محوری�� با��وی مشورتی مناسب�� برای ا����ان نظام در تصمیم‌سازی‌ها و تص��یم‌��یری‌ه�� در سطح ��لی و فر������ی شکل داد�� با طرح ��ین ��رس��‌ها، می‌خواهم توجه مخاطبی�� فرهی��ته دنیای اق��ص��د را به این ��ساله معطوف کنم که آ��ا نباید ��ا عبور ��ز ������یر طی شد���� و ����دی����یت اتاق با��رگانی ����ر دهه‌های گذشته، با استفاده ��ز رفتارها و تصمیم��ت مثبت و شناس����یی نقاط ��ور و ����ره‌گاه‌����ا، ��سیری تازه ��ا ترس������م ن����اییم��
مس����ی که بای�� ضمن ��اسخگو����ی به پرس��‌��ای بنیادین آغاز این نوشتار، ��و�� تازه‌������ ��ا به رگ‌های اتاق ����ر�������� کند �� نقش ات��ق را بیش از پی�� در ��حولات اقتصادی کشور پررنگ کند.
اتاق فردا ��ای���� گام‌هایی برای فردا�� روشن ایرا�� ع��یزم��ن بر����رد. اتاق خو��؛ اتاق فرد��، باید پاسخگوی این‌گون�� از سوالات ب����شد.